• ද්විත්ව ඡන්ද පත්‍රිකා ක්‍රමය යහපත් යෝජනාවක්- අවදානම් අත්හදා බැලීමක්
  20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ලෙස ඉදිරිපත් වී ඇති මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනයේ දී ද්විත්ව ඡන්ද පත්‍රිකා ක්‍රමයක් හදුන්වාදීමේ යෝජනාව ඉතා යහපත් වුවත් එය අවදානමකි
  Slider
 • ජනතා බලාපොරොත්තුව ඉටුවන නව මැතිවරණ ක්‍රමය කුමක්ද? - කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්-
  මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය පිළිබදව විවිධ සිවිල් සංවිධාන, බලපෑම් කණ්ඩායම්, දේශපාලන පක්ෂ හා මැතිවරණ බලධාරීන් විසින් මේ වන විට යෝජනා 14ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
  Slider
 • Architects of electoral reforms unite – Urge parties to pass reforms
  For the first time since the debate on electoral reforms commenced in March 2015, the architects of all the main proposals on reforms came together at the Foundation Institute today (24) to urge political parties to pass the reforms and to support the two proposals presented to the Cabinet earlier this week.
  Slider
 • Choices in electoral reforms in Sri Lanka (Draft for discussion only)
  Responses to multiple drafts by the Mr. Mahinda Deshapriya, the Elections Commissioner, and his staff are gratefully acknowledged.Contributions by Dr. K. Vigneswaran;Prof. Rohan Samarajiva;Mr. Asoka Pieris, former Secretary, Ministry of Land; Dr. VinyaAriyaratna; Prof. SudanthaLiyanage, Dr. Asoka Abhayagunawardana; Prof RajivaWijesinghe and Mr. TrishanPereraare also acknowledged with gratitude. Opportunities to present at workshops organized by CaFFEsrilanka.org
  Slider
Breaking news
      
SLFP to call for nomination applications soon
SLFP to call for nomination applications soon
2015-05-22
The SLFP would soon call for applications from those desirous of contesting the upcoming parliament
Four SLFP members resign from Government
Four SLFP members resign from Government
2015-05-22
Four Sri Lanka Freedom Party (SLFP) members in the Government resigned from their portfolios today.
New Parliament in place by September
New Parliament in place by September
2015-05-22
President Maithripala Sirisena today said that a new Parliament will be in place by September
Vasu calls Ranil a “pakaya” in Parliament
Vasu calls Ranil a “pakaya” in Parliament
2015-05-22
VasudevaParliamentarian and former Minister Vasudeva Nanayakkara called Prime Minister Ranil
img
RuwanState Minister of Defence Ruwan Wijewardena today rejected allegation made by former President
img
The political climate prevailing in the country today is so highly volatile and complex,
img
The Sri Lanka Freedom Party (SLFP) would take legal action against the procedure adopted
election Period
Dec-01 2014 - Jan-12 2015
Ampara District
Election law violations 28
Election violence 6
   
Total 34
   
img
Anuradhapura District
Election law violations 102
Election violence 11
   
Total 113
   
img
Badulla District
Election law violations 44
Election violence 49
   
Total 93
   
img
Batticaloa District
Election law violations 8
Election violence 14
   
Total 22
   
img
Colombo District
Election law violations 186
Election violence 11
   
Total 197
   
img
Galle District
Election law violations 40
Election violence 5
   
Total 45
   
img
Gampaha District
Election law violations 85
Election violence 11
   
Total 96
   
img
Hambantota District
Election law violations 18
Election violence 11
   
Total 29
   
img
Jaffna District
Election law violations 6
Election violence 6
   
Total 12
   
img
Kalutara District
Election law violations 60
Election violence 8
   
Total 68
   
img
Kandy District
Election law violations 43
Election violence 22
   
Total 65
   
img
Kegalle District
Election law violations 0
Election violence 0
   
Total 25
   
img
Kurunegala District
Election law violations 46
Election violence 8
   
Total 54
   
img
Matale District
Election law violations 28
Election violence 4
   
Total 32
   
img
Matara District
Election law violations 45
Election violence 3
   
Total 48
   
img
Moneragala District
Election law violations 26
Election violence 0
   
Total 26
   
img
Nuwara Eliya District
Election law violations 18
Election violence 20
   
Total 38
   
img
Polonnaruwa District
Election law violations 0
Election violence 14
   
Total 22
   
img
Puttalam District
Election law violations 35
Election violence 12
   
Total 47
   
img
Ratnapura District
Election law violations 55
Election violence 59
   
Total 114
   
img
Trincomalee District
Election law violations 35
Election violence 4
   
Total 39
   
img
Vavuniya District
Election law violations 13
Election violence 0
   
Total 13
   
img